Μενού Κλείσιμο

RecyclART KA202

https://www.recyclartplatform.eu/

www.recyclartproject.eu

Το RecyclART είναι ένα έργο Erasmus+, με αριθμό έργου: 2020-1-EL01-KA227-ADU-094629 στην ενότητα Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συμμετέχουν 6 Οργανισμοί από Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Αλβανία.Στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε αυτήν τη στιγμή 16 τόνους υλικού (άτομο/έτος), εκ των οποίων οι 6 γίνονται απόβλητα και μόνο ένα περιορισμένο μέρος (36%) ανακυκλώνεται. Από την άλλη πλευρά, σε μια τόσο ευαίσθητη κοινωνικοοικονομική περίοδο όπως αυτή που βιώνουμε (πανδημία coivd19), η αυτοεκτίμηση και η ικανότητα να εφευρίσκεις ξανά τον εαυτό σου και να βρίσκεις εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για την προσωπική σφαίρα όσο και για την σφαίρα εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο RecyclART και η συνεργασία των 5 χωρών, στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός διακρατικού προγράμματος για την ανάπτυξη και δεύτερον για την εκμετάλλευση της δημιουργικότητας των ΕΝΗΛΙΚΩΝ για: – την απόσβεση του περιβάλλοντος και την εξεύρεση νέων και εναλλακτικών τρόπων μετατροπής των απορριμμάτων σε έργα τέχνης – την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μακροχρόνια ανέργων ενήλικες διεγείροντας την αυτοεκτίμησή τους και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω της τέχνηςΓια αυτούς τους λόγους, το έργο εστιάζει στις ακόλουθες προτεραιότητες: – Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ένταξη μέσω της δημιουργικότητας και των τεχνών – Περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι – Υποστήριξη της δημιουργίας και της πρόσβασης σε μονοπάτια αναβάθμισης δεξιοτήτων

Αυτό το έργο ασχολείται με δύο διαστάσεις της δημιουργικής ανακύκλωσης: (1) περιστασιακή δημιουργική ανακύκλωση: περιστασιακή δραστηριότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης χωρίς έργο πίσω από (2) δημιουργική ανακύκλωση: συστηματική δραστηριότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης με την εφαρμογή μιας ακριβούς διαδικασίας ΑΝΑΓΚΗ → ΕΡΓΟ → ΑΠΟΒΛΗΤΑ → ΝΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Ενώ η πρώτη διάσταση λειτουργεί μόνο με καλλιτεχνική δημιουργικότητα, η δεύτερη ασχολείται με το έργο και το σχέδιο και άρα τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

Σε αυτό το έργο, θα συμμετάσχουν 2 ομάδες στόχοι: 5) μακροχρόνια άνεργοι ΕΝΗΛΙΚΕΣ που ενδιαφέρονται για δημιουργικές δραστηριότητες και για τη σύνδεση της ανακύκλωσης με το σχεδιασμό. 6) Εκπαιδευτές ενηλίκων που χρησιμοποιούν δημιουργικές μεθοδολογίες και καλλιτέχνες που εργάζονται ή έχουν εργαστεί με την ανακύκλωση και την υλοποίηση νέων αντικειμένων χρησιμοποιώντας απόβλητα και ενδιαφέρονται να καθοδηγήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν: – Βαθύτερη ανάλυση των προϋπαρχουσών τεχνικών περιστασιακής δημιουργικής ανακύκλωσης σε επίπεδο ΕΕ (IO1) – Εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικό εγχειρίδιο (IO2) για την ανακύκλωση δημιουργικής προβολής και ένα μικτό LTTA (C1) – Πλατφόρμα ανταλλαγής (IO3) για υλικά και εμπειρίες καθοδήγησης – 5 Εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού (Ελλάδα, Ιταλία, Αλβανία, Πολωνία, Ρουμανία)

Μέχρι το τέλος του έργου, το RecyclART θα έχει τον ακόλουθο αντίκτυπο: + Αριθμός αναφοράς λήψης IO1≥ 200 + Αριθμός λήψης πρακτικού εγχειριδίου IO2≥ 300 + Αριθμός χρηστών της πλατφόρμας (IO3) ≥ 200 + Αριθμός ενδιαφερομένων που αναφέρονται στο η βάση δεδομένων επαφών ≥ 200 + Αρ. μακροχρόνια ανέργων ενηλίκων που εμπλέκονται άμεσα σε LTTA ≥10 + Nr. εκπαιδευτών ενηλίκων ή/και καλλιτεχνών ανακύκλωσης που εμπλέκονται άμεσα στο LTTA≥5 + γενική προσωπική ικανοποίηση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αυτοεκτίμησης + αίσθημα περισσότερων ευκαιριών στον κόσμο της εργασίας + θετικά συναισθήματα που δίνει η τέχνη που εφαρμόζεται στην ανακύκλωση + ευεργετική επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η κοινοπραξία της εταιρικής σχέσης θα παραχωρήσει ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα υλικά που παράγονται στο πλαίσιο του έργου, επομένως ΔΕΝ θα υιοθετηθεί ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: οτιδήποτε παράγεται στο έργο RecyclART θα είναι ελεύθερα χρησιμοποιήσιμο και λήψη ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.

RecyclART is an Erasmus+ project, project No : 2020-1-EL01-KA227-ADU-094629 in Adult Education section. Participating 6 Organizations from Greece, Italy, Poland, Romania and Albania.

In Europe, we currently use 16 tonnes of material (person/year), of which 6 become waste and only a limited part (36%) is recycled. On the other side, in a socio-economic period as delicate as the one we are experiencing (pandemic coivd19), self-esteem and the ability to reinvent yourself and find alternative solutions to problems is crucial, both for the personal sphere and for the working sphere. In this context, RecyclART project, and the 5 countries partnership, aims to develop a transnational programme for firstly developing and secondly exploiting ADULTS creativity for: – payback the environment and find new and alternative ways to transform waste in art pieces – upskilling long term unemployed adults by stimulating their self esteem and problem solving abilities through art

For these reasons, the project focuses on the following priorities: – Skills development and inclusion through creativity and arts – Environmental and climate goals – Supporting the setting up of and access to upskilling pathways

This project deals with two dimensions of creative recycling: (1)occasional creative recycling: occasional activity of recycling and reusing with no project behind (2)projectual creative recycling: systematic activity of recycling and reusing implementing a precise procedure NEED → PROJECT → WASTE → NEW OBJECT. While the first dimension works only with artistic creativity, the second one deals with project and design and so problem solving abilities.

In this project, 2 target groups will be involved: 5) long-term unemployed ADULTS interested in creative activities and in connecting recycling with design; 6) Adult educators using creative methodologies and artists working or having worked with recycling and realisation of new objects using waste and interested in mentoring adult learners. The activities of the project include: – Deeper analysis of pre existing techniques of occasional creative recycling at EU level (IO1) – Learning materials and practical handbook (IO2) for projectual creative recycling and a blended LTTA (C1) – Exchange platform (IO3) for materials and mentoring experiences – 5 Multiplier Events (Greece, Italy, Albania, Poland, Romania)

By the end of the project, RecyclART will produce the following impact: + Nr of report IO1 download≥ 200 + Nr of download of practical handbook IO2≥ 300 + Nr of users of the platform (IO3) ≥ 200 + Nr of stakeholders listed on the contact database ≥ 200 + Nr. of long term unemployed adults directly involved in LTTA ≥10 + Nr. of adults trainers and/or artist of recycling directly involved in LTTA≥5 + general personal satisfaction in having acquired new skills and self-esteem + feeling of having more opportunities in the world of work + positive feelings given by art applied to recycling + beneficial effects on the environment

The partnership consortium will grant open access for all materials produced within the framework of the project so NO LIMITATION will be adopted: everything produced within RecyclART project will be freely usable and downloadable even after the completion of the project, thus ensuring the maximum diffusion and exploitation of results.

Paritcipating Organizations:

  • OIKIPA (Ecological Movement of Patras), Patras, Greece
  • DIEK Agriniou, Agrinio, Greece
  • PROMIMPRESA, San Cataldo, Italy
  • AESD (Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila), Calarasi, Romania
  • FRAME (Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej), Lotz, Poland
  • InSet (Institute for Sustainable Development, Environment and Tourism), Tirana, Albania